Základní škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095

Vážení rodiče,
na základě pokynů Ministerstva školství k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021, nařízení Ministerstva zdravotnictví a zejména z důvodu zajištění bezpečnosti a zdraví žáků škola přistoupila k dodržování těchto hygienických a protiepidemických pravidel:

  • Žákům před vstupem do školy bude namátkově měřena teplota.
  • V případě, že u žáka jsou patrné příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, svalů a kloubů, průjem, zácpa, ztráta chuti a čichu apod.) již při příchodu do budovy školy nebo určený zaměstnanec školy naměří u žáka teplotu vyšší než 37°C, nebude žák do školy vpuštěn, pokud je přítomen jeho zákonný zástupce.
  • V případě, že tohoto žáka s příznaky nemoci či naměřenou teplotou vyšší než 37°C nedoprovází zákonný zástupce, bude tento umístěn s rouškou do izolace od ostatních přítomných ve škole a zákonní zástupci budou neprodleně telefonicky vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí jejich dítěte ze školy.
  • Takto se bude postupovat i v případě, že se u žáka během výuky projeví některé z příznaků infekčního onemocnění
  • Pokud u žáka budou přetrvávat příznaky infekčního onemocnění, včetně alergického onemocnění, bude žák vpuštěn do budovy školy pouze s potvrzením, že netrpí infekční nemocí od praktického lékaře pro děti a dorost.
  • Po vstupu do budovy školy bude žákům provedena pověřeným pracovníkem dezinfekce rukou
  • Každý žák musí mít v aktovce hygienicky zabalenou čistou roušku, která by byla následně použita u žáka, který bude vykazovat známky akutního onemocnění a který bude umístěn do izolace
  • Vstup do školy a pohyb cizích osob, ale i zákonných zástupců po škole bude povolen ředitelkou školy pouze v neodkladných záležitostech a bude značně omezen.
  • Po celou dobu pobytu žáka ve škole bude dbáno na zvýšená hygienická opatření: ve třídách budou umístěny dezinfekční prostředky, které pod dohledem pedagogického pracovníka budou žáci používat. Žáci budou zvýšeně kontrolováni v dodržování hygieny rukou po použití toalety i ve třídách.

Je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením. Poskytuje speciální vzdělávání žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zajištěny na základě psychologického a speciálně pedagogického vyšetření školským poradenským zařízením.

ZŠ Nová Hranice