O škole

Škola je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením. Poskytuje speciální vzdělávání žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zajištěny na základě psychologického a speciálně pedagogického vyšetření školským poradenským zařízením.

Základní škola

V základní škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona v platném znění se vzdělávají žáci s lehkým mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří z důvodu snížené úrovně rozumových schopností nemohou zvládat požadavky vzdělávacího programu ZŠ a jsou vzděláváni podle upravených výstupů vzdělávacího programu RVP ZV. ZŠ zřízená dle § 16 odst. 9 má 9 ročníků.

Základní škola - speciální

Vychovává a vzdělává žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří se nemohou vzdělávat v běžné základní škole, jsou však schopni osvojit si alespoň některé prvky vzdělání. Výchovně vzdělávací činnost se zaměřuje na vytváření klíčových kompetencí potřebných k orientaci v okolním světě, k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení do společenského života. ZŠ speciální má 10 ročníků.

Přípravná třída (PT) ZŠ

Je určena dětem s odkladem povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že toto vzdělávání vyrovná jejich vývoj. Vzdělávací program je zpracován podle RVP pro předškolní vzdělávání.

Základní škola při zdravotnickém zařízení

ZŠ navštěvují žáci v době absolvování léčebného pobytu v dětské léčebně Radost, DO nemocnice Hranice. Dětští pacienti jsou přijímáni na základě diagnózy ošetřujícího lékaře. V lázních se léčí děti s onemocněním oběhového, pohybového aparátu a s obezitou. Velmi často se jedná o pacienty s kombinovaným postižením. Žáci jsou převážně vzděláváni podle vzdělávacího programu ZŠ.

Mateřskou školu při zdravotnickém zařízení

MŠ navštěvují děti ve věku od 2 do 6 (7) let v době absolvování léčebného pobytu v dětské léčebně Radost, DO nemocnice Hranice. Dětští pacienti jsou přijímáni na základě diagnózy ošetřujícího lékaře. V DL Radost se léčí děti s onemocněním srdce, pohybového aparátu a s obezitou. Velmi často jsou v mateřské škole integrovány děti s kombinovaným postižením.

Školní družina

Poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy na prvním i druhém stupni ZŠ a dětem PT. Význam školní družiny spočívá především v mimoškolní péči o děti. Na vychovatelkách ve velké míře záleží, jak rychle a účinně se noví žáčci přizpůsobí školnímu prostředí.